رئیس اداره منابع انسانی

 

مسئول امور اداری: حسن صابر

 

 

 

شرح وظایف:

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .

 2. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

 3. سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .

 4. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

 5. صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .

 6. شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

 7. انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

 8. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تائید آن .

 9. انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع با همکاری واحد
  کارگزینی .

 10. تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .

 11. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی

 12. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

 13. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

 14. اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

 15. تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

 16. نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان

 17. نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه

 18. همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی

 19. نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه

 20. نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان

 21. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۴۳۸