رئیس اداره حسابداری

مسئول امور مالی: محمد میر

شرح وظایف:

 1. کسب خط مشی اجرائی و برنامه فعالیت امور مالی از مدیریت  بیمارستان

 2. تهیه وپیشنهاد های لازم به منظور تامین نیازهای سازمانی و تقسیم کار بین مسئولان و کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم

 3.   نظارت و رسیدگی بر وصول در آمد های بیمارستان از منابع مختلف

 4. انجام اقدامات لازم برای تحصیل اعتبار در حدود برنامه ریزی عملیات بیمارستان  برابر اختیارات تفویضی

 5. نظارت ومراقبت در مورد مصرف اعتبارات و اجرای هزینه ها و پرداختها از نظر انطباق با قوانین و مقررات بخشنامه های عمومی و داخلی بیمارستان

 6.   نظارت بر صدور اسناد و ثبت دفاتر قانونی

 7. نظارت بر وصول در آمد ها از منابع مختلف از طریق   گزارش ها و صورتهای مالی و اسناد و اعلامیه های بانکی

 8. نظارت بر نگاهداری حسابها از نظر تنظیم دفاتر و صدور اسناد و صورت های مالی به منظور  حصول اطمینان از صحت عملیات مالی

 9.   نظارت ومراقبت در امر حسابرسی داخلی و ممیزی و رسیدگی حساب ها و صورت های مالی  واسناد از نظر انطباق با قوانین  و مقررات و دستور العمل های بیمارستان و اقدام در مورد رفع نقایص و مغایر‌ت‌ها

 10. نظارت بر چگونگی تمرکز حساب ها و تنظیم صورتها و تراز ها و بیلان و حساب سود وزیان

 11. امضاءو مسئولیت  اسناد و مدارک صورت های مالی و قرار دادها بر اساس مقررات و در حدود اختیارات تفویضی

 12. ایجاد هماهنگی بین فعالیت های امور مالی و سایر فعالیت های بیمارستان

 13. تهیه گزارش ها ، آمار ها ،صورت های مالی بنا به مورد جهت مدیریت بیمارستان

 14. شرکت در کمسیون ها و جلسات و مراجعه به موسسات و سازمانها و بانکهای مختلف برای حل و فصل امور مالی بیمارستان طبق دستورالعمل های صادره

 15. نظارت و مشارکت برامر بستن حسابها در پایان دوره الی و انبار گردانی

 16. انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد.

   

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۶۱۱