بخش جراحی زنان

تعداد بازدید:۱۳۷۵

مسئول بخش: سمانه خسروی

رئیس بخش: جناب آقای دکتر علیرضا ملک زادگان

بخش جراحی زنان  با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی یک و تعداد 35 تخت فعال در طبقه اول و روبروی بخش ICU1  واقع شده است. این بخش از سال 1380 مشغول به کار می باشد.

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۶