سوپروایزربالینی

تعداد بازدید:۱۳۱۵

سوپر وایزر بالینی 

 

 

 

 

 

شرح وظایف : 

* کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری .

* مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان ، بیماران و...

* نظارت و کنترل بر حضور و غیاب پرسنل در شیفتهای مختلف .

* هدایت و راهنمائی کارکنان جهت ارائه مراقبت با کیفیت مطلوب به بیماران .

* نظارت و کنترل بر نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری به بیماران بستری در بخشها .

* برقراری ارتباط مناسب با کادر پرستاری و هدایت و رهبری آنها حین انجام کار .

* نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست ) .

* کنترل و نظارت بر دفاتر ، اوراق پرونده ، چارت علائم حیاتی و .... موجود در بخش .

* نظارت و بازدید مستمر از اورژانس در مورد نحوه پذیرش و اعزام بیماران .

* بازدید روزانه از کلیه قسمتهای بیمارستان و ارائه گزارش به مسئول مافوق .

* همکاری و نظارت برعملیات احیاء قلبی ، ریوی و ارائه گزارش نتایج حاصله به مسئول مافوق .

* ارائه راهنمائیهای لازم به کارکنان ، کمک وحمایت از آنها.

* همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری .

* نظارت و کنترل بر نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی و نقل و انتقال آنها.

* ثبت حوادث ، وقایع غیر مترقبه ، آمار ( بیماران بدحال ، پذیرش شده ، ترخیصی ، فوت شده و ...) و گزارش به مافوق

* ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق اوامر عملکرد ی ، رفتارهای شغلی و اخلاقی و گزارش به مافوق .

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۰