مدارک پزشکی

  

 

 

 

   واحد مدارک پزشکی (مدیریت اطلاعات سلامت)

 

مسئول مدارک پزشکی: فهیمه یاسین زاده

 1. انجام امور برنامه ریزی،سازماندهی ومدیریت مدارک پزشکی

 2. ارائه خدمات پذیرش بیماران بصورت های اورژانس و غیر اورژآنس، سرپایی و بستری در حیطه مقررات بیمارستان

 3. بایگانی پرونده های تعیین تکلیف شده و تکمیل شده از نظر فرایند مدارک پزشکی بصورت سریال در بایگانی پرونده ها

 4. نظارت بر تکمیل بودن پرونده ها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار

 5. اسکن اوراق پرونده های کد گذاری شده در سیستم HIS طبق دستورالعمل سیستم اطلاعات بیمارستان

 6. مرتب کردن اوراق پرونده ها براساس استاندارد

 7. انجام تحلیل کمی پرونده ها و چک نمودن پرونده ها از نظر مهر و امضاداشتن گزارشات و دستورات

 8. پیگیری جهت تکمیل پرونده های ناقص توسط پزشکان معالج بیمار

 9. نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی به نحو قابل دسترسی برای بیماران و سایر استفاده کنندگان مجاز نسبت به اطلاعات پرونده های پزشکی

 10. دسته بندی پرونده های پزشکی بر حسی تشخیص نهایی، اقدامات انجام شده درمانی، عوامل خارجی و سایر مراجعاتی که بیمار بعلت آن پذیرش گرفته است بمنظور استفاده های پژوهشی و تحقیقاتی

 11. پیگیری نامه های اداری و قضایی(بیمه ، پزشکی قانونی ، دادگاه ، نیروی انتظامی و ...) با رعایت اصول محرمانگی

 12. نظارت بر ورود و خروج پرونده ها

 13. همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی

 14. فعالیت در زمینه ارتقاء کمی و کیفی سیستم مدارک پزشکی

 15. درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمها و پوشه های پرونده های بیمارستانی

 16. بررسی و مطالعه پرونده بیمار و تخصیص کد تشخیص بیماری از کتاب طبقه بندی آماری بین المللی بیماریها و مسایل وابسته بهداشتی و همچنین تخصیص کد اعمال جراحی از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها و حالات بالینی

 17. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

   

   

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۹۸۷