واحدآمار

مسئول واحد درآمد: مهیار کیخا

بر اساس طرح خودگردانی بیمارستان ها ، تامین کلیه هزینه های بیمارستانها و مراکز آموزش – درمانی و غیر از حقوق پرسنل رسمی و پیمانی از محل درآمد اختصاصی آنهاست که این امر ضرورت توجه به مدیریت مالی و اتکا این واحد ها به درآمد اختصاصی هردو را حکایت می کند . مدیریت این مراکز چاره ای جز اتخاذ تدابیری در جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه ندارند ،بخش اعظمی از درآمد های اختصاصی هر واحد از طریق عقد قرارداد با سازمان های بیمه ای و ارائه خدمات درمانی و افراد بیمه شده آنها تامین می گردد در واقع کنترل و نظارت بر کل پرونده های بستری و سرپائی ، کنترل داروهای مصرفی و اقدامات پاراکیلینیکی و محاسبه پرونده بر اساس پرداختی بیمه و ارسال به موقع اسناد به سازمان های بیمه گر و همچنین پیگیری وصول کلیه مطالبات از سازمان های بیمه گر از فعالیتهای این واحد است واحد درآمد در طبقه هم کف قرار دارد.

 1. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه HIS (سیستم اطلاع رسانی بیمارستانی)

 2. تعیین و آموزش منشی بخش های مختلف بیمارستانی در جهت ثبت کلیه خدمات انجام شده به بیمار و واحد های سرپایی و بستری

 3. پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها با جلسات مکرر با سازمان ها و نمایندگان آنها

 4. پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات

 5. تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده برای بیماران

 6. تهیه گزارش تخفیفات

 7. برنامه بازدید از بخشهای بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای عملکرد منشی بخشها

 8. جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، انبار و کارپردازی ،آشنایی با برنامه HIS انبارها و بکارگیری از برنامه فوق در ارتقا کمی و کیفی انبار داروئی و لوازم مصرفی

 9. کنترل و نظارت بر به روز کردن قیمت داروها و تجهیزات مصرفی بر اساس قیمت های ارائه شده که در سایت سازمان های بیمه گر است .

 10. دریافت مابه التفاوت از بیمار در خصوص دارو و لوازم مصرفی که در تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشد .

   

 

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۹۵۴