واحد آموزش

واحد آموزش:

  •  قوانین و مقررات آموزشی دانشجویان
  •  
  • معرفی پرسنل آموزش :
    • اقای محسن حیدری  (مسئول بخش و کارشناس آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی )
    •  خانم محبوبه مطیعی ( مسئول آموزش بالینی دانشکده پزشکی)     
آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۵۸