معرفی دفتر EDO

دفتر توسعه آموزش(EDO):
دفتر توسعه آموزش با مشارکت فعالانه و ایجاد روحیه همکاری در افراد و توانمند سازی اعضای هیات علمی فضای مناسبی را برای اساتید بالینی و اعضای هیات علمی فراهم می سازد.


مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO):
آقای مجتبی دلارام نسب کارشناس ارشد پرستاری(داخلی-جراحی)

کارشناس دفتر توسعه آموزش(EDO):
آقای محسن کربلایی کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی

-چشم انداز:
دفتر توسعه آموزش با عنایت به ارزش ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته ودر سطح بین الملی در زمینه آموزش مطرح باشد.

-ماموریت و رسالت EDO:
1-طراحی ،اجرای رویکرد های جدید آموزش
2-سازمان دهی و حمایت علمی و مالی از پروژه های پژوهش در آموزش
3-ارتقا رشد و پویایی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش
4-جلب مشارکت اعضای هیات علمی در ارتقای کیفیت آموزش
5-ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزش
6-طراحی و پیگیری اجرای طرح دوره و طرح درس
7-اجرای ارزشیابی اساتید توسط همکاران و خود ارزشیابی
8-تدوین واجرای برنامه های آموزشی(کارگاهها و سمینارها) جهت اعضای محترم هیات علمی
9-فراهم نمودن منابع و امکانات پژوهش در آموزش
10-بررسی سیستم ها و برنامه های آموزشی ،ارزشیابی،نحوه تدریس و برنامه های آموزشی
11-افزایش مهارت،توانمندی و عملکرد اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های آموزشی

-اهداف EDO:
1-افزایش کیفیت و کمیت اموزشی در مراکز آموزشی و درمانی
2-بهبود و توسعه برنامه ریزهای آموزشی
3-زمینه سازی برای نهادینه کردن تغییرات آموزشی از طریق بسط تجارت مفید در زمینه های مختلف آموزشی
4-ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی

 

وظایف EDO:
1-ارائه برنامه ریزهای آموزشی
2-اجرای کارگاه آموزشی
3-همکاری در ارتقای توانمندهای اعضای هیات علمی در زمینه های مختاف آموزشی
4-همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای آموزشی در مراکز اموزشی و درمانی

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۵۷