منشی بخشها

تعداد بازدید:۳۱

منشی ها 

 

آقای حسین شیبانی  منشی بخش جراحی مردان 
آقای هادی سرحدی  منشی بخش ICU1 و  ICU2
آقای حمزه سنچولی  منشی بخش سوختگی ، اعصاب وروان و ICU3
خانم شهرکی  منشی بخش عفونی و تنفسی 
خانم ظفر دانش  منشی بخش زنان و زایمان 
خانم عیدوزائی  منشی بخش NICU   و PICU
خانم حیدری  منشی بخش نوزادان و زایشگاه 

 

 

شرح وظایف : 

* کنترل روزانه پرونده از لحاظ تکمیل سربرگ اوراق ، الصاق نوار قلب ، فرم پاتولوژی ، آزمایشات و ....طبق مقررات 

* کنترل کمی پرونده  هنگام ورود بیمار به بخش ( تکمیل بودن آیتمهای برگ پذیرش و سربرگ فرمهای ذیربط ) .

* ثبت اطلاعات بیماران ( بجز اطلاعات دارویی ) در نرم افزار HIS .

* انجام کلیه امور ترخیص پرونده .

* بررسی کمی پرونده بیماران ترخیصی طبق چک لیست ممیزی کنترل اوراق پرونده در هنگام ترخیص .

* تحویل خلاصه پرونده به بیمار در هنگام ترخیص .

* آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و انجام امور ذیربط و تحویل آنها به واحد ترخیص در حسابداری .

* تکمیل  پرونده بیماران فوتی ، کنترل جواز دفن و یا برگه پزشک قانونی و ارجاع به واحد ذیربط .

* رسیدگی به مشکلات بیماران و خانواده وی در امور پذیرش و ترخیص .

 

 

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۴۰۰