حسابداری

تعداد بازدید:۳۰

 

 

   
سمت :  مسئول حسابداری

شرح وظایف : 

* احترام و اکرام ارباب رجوع .

* در اولویت بندی هزینه ها .

* پاسخگویی به حسابرس و دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دانشگاه .

* انجام امور مربوط به پرداخت کارکنان ( رسمی ، پیمانی و ....) شامل حقوق ، ماموریت و ...در چهار چوب ضوابط و با هماهنگی مدیریت متبوع .

* تهیه وتنظیم لیست حقوق و دستمزد جهت گرفتن تائیدیه حقوق ماهانه به سازمان تامین اجتماعی ، بیمه خدمات درمانی و اداره مالیات و سازمان بازنشستگی .

* تامین اعتبار خریدهای غیراموالی بیمارستان .

* کنترل قراردادهای بیمارستان .

* مدیریت در اولویت بندی هزینه ها .

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰