رئیس امور مالی

تعداد بازدید:۴۹۶۸

               

                                                                   

                                                             سمت : رئیس امور مالی                                    

                                 

شرح وظایف:

کسب خط مشی اجرائی و برنامه فعالیت امور مالی از مدیریت  بیمارستان

* تهیه وپیشنهاد های لازم به منظور تامین نیازهای سازمانی و تقسیم کار بین مسئولان و کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم

*   نظارت و رسیدگی بر وصول در آمد های بیمارستان از منابع مختلف

* انجام اقدامات لازم برای تحصیل اعتبار در حدود برنامه ریزی عملیات بیمارستان  برابر اختیارات تفویضی

* نظارت ومراقبت در مورد مصرف اعتبارات و اجرای هزینه ها و پرداختها از نظر انطباق با قوانین و مقررات بخشنامه های عمومی و داخلی بیمارستان

نظارت بر صدور اسناد و ثبت دفاتر قانونی

* نظارت بر وصول در آمد ها از منابع مختلف از طریق   گزارش ها و صورتهای مالی و اسناد و اعلامیه های بانکی

* نظارت بر نگاهداری حسابها از نظر تنظیم دفاتر و صدور اسناد و صورت های مالی به منظور  حصول اطمینان از صحت عملیات مالی

نظارت ومراقبت در امر حسابرسی داخلی و ممیزی و رسیدگی حساب ها و صورت های مالی  واسناد از نظر انطباق با قوانین  و مقررات و دستور العمل های بیمارستان و اقدام در مورد رفع نقایص و مغایر‌ت‌ها

* نظارت بر چگونگی تمرکز حساب ها و تنظیم صورتها و تراز ها و بیلان و حساب سود وزیان

* امضاءو مسئولیت  اسناد و مدارک صورت های مالی و قرار دادها بر اساس مقررات و در حدود اختیارات تفویضی

* ایجاد هماهنگی بین فعالیت های امور مالی و سایر فعالیت های بیمارستان

* تهیه گزارش ها ، آمار ها ،صورت های مالی بنا به مورد جهت مدیریت بیمارستان

* شرکت در کمسیون ها و جلسات و مراجعه به موسسات و سازمانها و بانکهای مختلف برای حل و فصل امور مالی بیمارستان طبق دستورالعمل های صادره

* نظارت و مشارکت برامر بستن حسابها در پایان دوره الی و انبار گردانی

* انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع گردد.

 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۲