واحد توسعه آموزشی بالینی

تعداد بازدید:۱۵۸۲
 مجتبی دلارام نسب  ( کارشناس ارشد پرستاری )  مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO)               
 محسن کربلایی ( کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی ) کارشناس دفتر توسعه آموزش ( EDO)

 

 

دفتر توسعه آموزش(EDO):
دفتر توسعه آموزش با مشارکت فعالانه و ایجاد روحیه همکاری در افراد و توانمند سازی اعضای هیات علمی فضای مناسبی را برای اساتید بالینی و اعضای هیات علمی فراهم می سازد.

 

چشم انداز:
دفتر توسعه آموزش با عنایت به ارزش ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته ودر سطح بین الملی در زمینه آموزش مطرح باشد.

 

ماموریت و رسالت EDO:
*  
طراحی ،اجرای رویکرد های جدید آموزش
سازمان دهی و حمایت علمی و مالی از پروژه های پژوهش در آموزش
*  ارتقا رشد و پویایی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش
جلب مشارکت اعضای هیات علمی در ارتقای کیفیت آموزش
* ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزش
طراحی و پیگیری اجرای طرح دوره و طرح درس
* اجرای ارزشیابی اساتید توسط همکاران و خود ارزشیابی
تدوین واجرای برنامه های آموزشی(کارگاهها و سمینارها) جهت اعضای محترم هیات علمی
فراهم نمودن منابع و امکانات پژوهش در آموزش
بررسی سیستم ها و برنامه های آموزشی ،ارزشیابی،نحوه تدریس و برنامه های آموزشی
*  افزایش مهارت،توانمندی و عملکرد اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های آموزشی

 

-اهداف EDO:
* افزایش کیفیت و کمیت اموزشی در مراکز آموزشی و درمانی
* بهبود و توسعه برنامه ریزهای آموزشی
* زمینه سازی برای نهادینه کردن تغییرات آموزشی از طریق بسط تجارت مفید در زمینه های مختلف آموزشی
* ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی

 

وظایف EDO:
* ارائه برنامه ریزهای آموزشی
* اجرای کارگاه آموزشی
* همکاری در ارتقای توانمندهای اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف  آموزشی
* همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرآیندهای آموزشی در مراکز اموزشی و درمانی

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰