معرفی مترون

تعداد بازدید:۱۳۸۸

 

 

 

زهره  فیروزکوهی  
سمت : مترون
تلفن تماس : داخلی 201

 

شرح وظایف :

* برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دقیق موازین شرعی و قانونی 

* برنامه ریزی در جهت هدایت و ارتقاء کمی و کیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی مستمر آنها

* نظارت و تنظیم برنامه های پرستاری با توجه به لزوم نوبت کاری متناوب پرسنل 

* کنترل و نظارت بر اجرای امورات پرستاری بر اساس استانداردها و ارزیابی آنها 

* نظارت بر کارایی سرپرستاران و سوپروایزرین 

* اتخاذ تصمیم در مورد تشویق و تنبیه پرستاران شاغل 

* عزل و نصب سوپروایزر و سرپرستاران بخشهای مختلف با هماهنگی ریاست بیمارستان و رئیس پرستاری دانشگاه 

* نظارت بر گزارشات دفتر سوپروایزری و ارائه گزارش به ریاست بیمارستان 

* بررسی کارکرد پرسنل پرستاری براساس تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

* پیش بینی کادر پرستاری مورد نیاز و تلاش برای برطرف نمودن کمبود 

* تلاش در جهت کسب آخری اطلاع از آخرین پدیده های پرستاری و ارائه پیشنهادهای لازم در بکار گیری روشهای نوین پرستاری 

* برنامه ریزی در جهت فعالیتهای پژوهشی و آموزشی 

* برنامه ریزی جا به جایی پرستاران بخشهای مختلف در جهت ارتقاأء عملکرد و آشنایی با مراقبت های پرستاری بیماران مختلف 

* تشکیل جلسات منظم با واحدهای زیر مجموعه و سوپروایزران 

* نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان 

* شرکت فعال در نهادهای سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت تشکیل کمیته های بیمارستانی مرتبط و ارائه نتایج به دفتر پرستاری دانشگاه 

* تعیین خط مشی اهداف پرستاری در هر سال و اتخاذ روشهای مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر 

* انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای درون سازمانی و خارج سازمانی در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای پرستاران 

* بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات و شکواییه های کادر پرستاری و مامایی 

* نظارت بر اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان پرستاری

* نظارت بر اجرای آمارهای ارسالی از بخشهای مختلف بیمارستانی ( آمار مرگ و میرو بیماریهای عفونی واگیردار و....)

 * برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته ارزیاب داخلی و بازدید از بخشهای بیمارستان توسط افراد منتخب 

* انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق می گردد . 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۲