آزمایشگاه

تعداد بازدید:۳۶۵۹

مسئول بخش: زهره قبیمی

مسئول فنی: دکتر مهرانگیز غفاری

 

 

 

بخش آزمایشگاه با قسمتهای مختلف هماتولوژی، بیوشیمی،بیوشیمی ادرار، پاتولوژی، میکروبیولوژی، سروایمونولوژی و هورمون، انگل شناسی از سال 1380 مشغول به کار می باشد. و در مجاورت بخش رادیولوژی واقع شده است
هدف اصلی آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی در جهت افزایش کیفیت تشخیص ، پیشگیری ، کنترل و درمان بیماری هاست .

شرح وظایف :

* پذیرش بیمار برمبنای درخواست آزمایش در سیستم HIS می باشد که توسط پرسنل بخش در سیستم وارد می شود 

* گیری بیماران اسکرین در همان بخش انجام و توسط بیمار بر یا همراه او به آزمایشگاه تحویل داده می شود 

* نمونه گیری از بیماران اورژانس در فواصل زمانی مشخص انجام و به آزمایشگاه توسط خدمه ارسال می گردد 

* خونگیری از بیماران بستری در سایر بخشها یک نوبت توسط خونگیر آزمایشگاه هر روز صبح و در سایر نوبتها توسط بخش انجام و نمونه ارسال می گردد 

* سایر نمونه ها ( بجز نمونه های خون ) توسط بخش و بوسیله خدمه بخش ارسال میگردد 

* خونگیری در بخشهای نوزادان و بعضی از بخشهای اطفال بعهده پرسنل همان بخش می باشد

 

* نمونه های روتین حداکثر تا ساعت 8 صبح از بخش ها پذیرش می شود

 

* نمونه های اورژانس ارسالی از اورژانس بزرگسالان ، اطفال و نوزادان بصورت اورژانسی انجام و حداکثر جواب 1/5 ساعت آماده می گردد

 

* جواب کلیه آزمایشات روتین در شیفتی که پذیرش شده اند آماده می گردد آزمایشات زمان بر مستثنی هستند

* جواب آزمایشات شیفت صبح پس از چک مجدد توسط پذیرش و بی اشکال بودن از نظر انجام همه تستها و صحت سایر موارد ، در سیستم HIS قابل رویت بوده و توسط خدمه بخش کتبا تحویل و رسید دریافت می گردد 

 

* جواب آزمایشات شیفت عصر و شب در ابتدا و انتهای هر شیفت توسط خدمه های بخش ها به بخش مربوطه تحویل می گردد ( آزمایشات اورژانسی از این قاعده مستثنی هستند ) 

* وسایل مورد نیاز نمونه گیری مانند لوله ها و ظروف مدفوع و ادرار توسط آزمایشگاه و بر اساس تعداد بیماران هر بخش در شیفت صبح توزیع می گردد 

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۲