دبیرخانه

تعداد بازدید:۱۰۳۳
آقای محمدرخشانی   
سمت :  مسئول دبیرخانه 

 

شرح وظایف : 

* ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه .

* پاسخگویی به مراجعین و راهنمائی آنها .

* ثبت و نظارت بر حفظ و نگهداری سوابق مربوط به نامه ها طبق ضوابط و مقررات بشکل الکترونیکی در اتوماسیون ودر صورت لزوم بایگانی فیزیکی . 

* دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه .

* ثبت و نظارت و تفکیک و توزیع نامه های ارجاع شده به اقدام کننده ها و پیگیری آن .

* مسئولیت کلیه مکاتبات بیمارستان از نظر رعایت سلسله مراتب مربوطه در تنظیم مکاتبات و نیز حدود مسئولیت افراد و تفویض اختیار انجام شده .

* تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق .

*پیگیری کلیه امور اتوماسیون .

* ارسال و پیگیری کلیه مکاتبات خارج از سازمان طی دستور مقامات ذیربط . 

* ثبت و نظارت بر مکاتبات داخلی .

* ثبت و نظارت بر مو ضوعات مکاتبات دریافتی و ارسالی از طریق اتوماسیون اداری .

* تهیه گزارشهای لازم و سایر امور محوله . 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۰