بایگانی مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۹۸۷

بایگانی مدارک پزشکی 

 

 میثم ریگی   
سمت :  مسئول بایگانی 

 

شرح وظایف : 

 

* تفکیک پرونده ها بر اساس شماره پرونده جدید و قدیم .

* پوشه کردن پرونده ها .

* پاسخگوئی و همکاری با پزشکان ، محققان و دانشجویان مراجعه کننده به واحد جهت امور تحقیقاتی و آموزش .

* بایگانی پرونده های اورژانس و سرپائی .

* برآورد سالیانه اوراق و پوشه های پرونده های بخش مدارک پزشکی و پیگیری کامل جهت تهیه آنها .

* ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد .

* تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق .

* راهنمائی و همکاری با کارآموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود .

* همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشها ی بیمارستان .

* انجام امور بایگانی پرونده ها بر اساس روش استاندارد تعیین شده .

* انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰