سوپروایزربالینی

تعداد بازدید:۲۴۲۵

سوپر وایزر بالینی 

 

زهره فیروزکوهی سوپر وایزر 
احمد بامری  سوپر وایزر 
حمید تیموری سوپر وایزر
اسحاق علیزاده شاهرودی  سوپروایزر
عصمت پودینه  سوپروایزر
جعفر میری  سوپروایزر
عبدالوحید سنچولی  سوپروایزر
سمانه کیقبادی سوپروایزر
مهردادسارانی سوپروایزر
رضا شهرکی  سوپروایزر
بهشته میر  سوپروایزر
سمیه میرداد سوپروایزر

 

 

 

شرح وظایف : 

* کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری .

* مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی کارکنان ، بیماران و...

* نظارت و کنترل بر حضور و غیاب پرسنل در شیفتهای مختلف .

* هدایت و راهنمائی کارکنان جهت ارائه مراقبت با کیفیت مطلوب به بیماران .

* نظارت و کنترل بر نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری به بیماران بستری در بخشها .

* برقراری ارتباط مناسب با کادر پرستاری و هدایت و رهبری آنها حین انجام کار .

* نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست ) .

* کنترل و نظارت بر دفاتر ، اوراق پرونده ، چارت علائم حیاتی و .... موجود در بخش .

* نظارت و بازدید مستمر از اورژانس در مورد نحوه پذیرش و اعزام بیماران .

* بازدید روزانه از کلیه قسمتهای بیمارستان و ارائه گزارش به مسئول مافوق .

* همکاری و نظارت برعملیات احیاء قلبی ، ریوی و ارائه گزارش نتایج حاصله به مسئول مافوق .

* ارائه راهنمائیهای لازم به کارکنان ، کمک وحمایت از آنها.

* همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری .

* نظارت و کنترل بر نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی و نقل و انتقال آنها.

* ثبت حوادث ، وقایع غیر مترقبه ، آمار ( بیماران بدحال ، پذیرش شده ، ترخیصی ، فوت شده و ...) و گزارش به مافوق

* ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق اوامر عملکرد ی ، رفتارهای شغلی و اخلاقی و گزارش به مافوق .

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱