بخش مراقبت های دارویی

تعداد بازدید:۲۷۸۸

                        

خانم حیدری مسئول داروخانه 
 دکتر رضا اصغری میاندوآب مسئول فنی 
دکتر ماندانا مرادی دیرین  داروساز بالینی 

 

 

بخش خدمات دارویی و ملزومات مصرفی بیمارستان :

به طور کلی بخشی است شامل داروخانه سرپایی و بستری وکلیه واحد های دارویی اقماری داخل بخش ها، کلیه انبارهای دارو و تجهیزات وملزومات پزشکی، واحد تهیه محلول­های تزریقی ترکیبی ، قسمت رایانه وفرآوری اطلاعات فرایند توزیع، بایگانی اسناد مالی داروخانه و پرونده­های دارویی بیماران بوده و زیرنظر رئیس این بخش با استفاده از نیروهای مربوطه که شامل مسئول فنی، کارشناسان  دارو و ملزومات پزشکی و تکنسین دارو و ملزومات پزشکی،  ابواب جمع داروخانه، انباردار، کاربر رایانه حسابدار وخدمه (مطابق ساختاراستاندارد تعریف شده برای بخش دارویی بیمارستان) می باشد که کلیه پرسنل وظایف و اقدامات خود را تحت نظر مسئول فنی داروساز به انجام      می رساند این وظایف عبارت است از مدیریت رایانه ای و عملیاتی فرایندهای هماهنگی، خرید، ذخیره سازی، ترکیب، کنترل کیفی و کمّی، توزیع،  نظارت بر مصرف و استفاده بهینه منابع فوق، آموزش و اقدامات ضروری و نظرات کارشناسی در خصوص دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی که با رعایت سیاست­ها، دستورالعملها و ضوابط و مراجع نظارتی ذیربط که با هماهنگی و همکاری با معاونت غذا و داروی دانشگاه، ریاست، کمیته های بیمارستانی وسایر بخش­های بیمارستان به انجام میرسد­.

 

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۱