واحد مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۹۱۴

 

 

امید نهبندانی  
سمت :  مسئول مدارک پزشکی    

 

شرح وظایف :

* انجام امور برنامه ریزی ، سازماندهی و مدیریت مدارک پزشکی 

* ارائه خدمات پذیرش بیماران بصورت های اورژانس و غیر اورژانس ، سرپایی و بستری در حیطه مقررات بیمارستان 

* بایگانی پرونده های تعیین تکلیف شده و تکمیل شده از نظر فرایند مدارک پزشکی بصورت سریال در بایگانی پرونده ها 

* نظارت بر تکمیل بودن پرونده ها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار 

* اسکن اوراق پرونده ها ی کد گذاری شده در سیستم HISطبق دستورالعمل سیستم اطلاعات بیمارستان 

* مرتب کردن اوراق پرونده ها بر اساس استاندارد 

* انجام تحلیل کمی پرونده ها و چک نمودن پرونده ها از نظر مهر و امضا ، داشتن گزارشات و دستورات 

* پیگیری جهت تکمیل پرونده های ناقص توسط پزشکان معالج بیمار 

* نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی به نحو قابل دسترسی برای بیماران و سایر استفاده کنندگان مجاز نسبت به اطلاعات پرونده های پزشکی 

* دسته بندی پرونده های پزشکی بر حسب تشخیص نهایی ، اقدامات انجام شده درمانی ، عوامل خارجی و سایر مراجعاتی که بیمار بعلت آن پذیرش گرفته است بمنظور استفاده های پژوهشی و تحقیقاتی .

* پیگیری نامه های اداری و قضائی ( بیمه ، پزشکی قانونی ، دادگاه ، نیروی انتظامی و ....) با رعایت اصول محرمانگی . 

* نظارت بر ورود و خروج پرونده ها .

* همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی .

* فعالیت در زمینه ارتقاء کمی و کیفی سیستم مدارک پزشکی .

* درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمها و پوشه های پرونده های بیمارستانی . 

*  بررسی و مطالعه پرونده بیمار و تخصیص کد تشخیص بیماری از کتاب طبقه بندی اماری بین المللی بیماریها و همچنین تخصیص کد اعمال جراحی از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها 

* پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود .

 

 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۲