مشخصات پزشکان

تعداد بازدید:۳۶۸۲۹

                      

              

گروه تخصصی داخلی 
نام و نام خانوادگی           رشته تخصصی       
    دکترحلیمه  عالی   متخصص داخلی      
         دکتر عباس شیبک  متخصص داخلی 
دکتر مهدی نوری جنگی  متخصص داخلی 
دکتر دادخدا  صوفی  متخصص داخلی 
دکتر شرفی متخصص داخلی 
دکتر اصلی  متخصص داخلی 

 

 

     گروه تخصصی عفونی 
 نام و نام خانوادگی   رشته تخصصی    
         دکتر حسین پور معصومی               متخصص بیماریهای عفونی                    
                  دکتر معصومه نوری جنگی           متخصص بیمکاریهای عفونی ..              
دکتر لیلی رضایی     متخصص بیماریهای عفونی    

 

گروه تخصصی زنان و زایمان 
                      نام و نام خانوادگی                  رشته تخصصی                   
     دکتر مانیا کاوه    متخصص زنان و زایمان و نازایی                  
   دکتر خدیجه رضائی  متخصص زنان و زایمان و نازایی       
دکتر زهرا شهرکی  متخصص زنان و زایمان 
                دکتر بتول شهرکی مجاهد         متخصص زنان و زایمان
دکتر مریم  نخعی مقدم متخصص زنان و زایمان و نازایی    
          دکتر طاهره  استاد محمودی  متخصص زنان و زایمان 
دکتر شرفی  متخصص زنان و زایمان 
دکتر  سرگلزایی متخصص زنان و زایمان 
دکتر آبکار متخصص زنان و زایمان 
دکتر بهی متخصص زنان و زایمان 

 

 

 

گروه تخصصی نورولوژی 
نام ونام خانوادگی  رشته تخصصی     
           دکترخسرو جامه بزرگی        متخصص مغز و اعصاب  
دکترهادی هراتی  متخصص مغز و اعصاب 
دکترمهدیه افروزیان  متخصص مغز و اعصاب 

 

 

گروه تخصصی اعصاب و روان 
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی 
              دکتر نوری            متخصص اعصاب و روان 
دکتر فولادی متخصص اعصاب و روان 
دکتر رضوانی متخصص اعصاب و روان 

 

 

گروه تخصصی چشم 
نام ونام خانوادگی  رشته تخصصی 
   دکتر حسن شیردل        جراح و متخصص چشم 
دکتر عیسی شیردل  جراح و متخصص چشم 
دکتر الهام  شرفی  جراح ومتخصص چشم 

 

 

گروه تخصصی ارولوژی 
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی 
                     دکتر پویا باغی شام اسبی متخصص کلیه و مجاری ادراری 
دکتر مرادی  متخصص کلیه و مجاری ادراری 

 

 

 

 

گروه تخصصی ارتوپدی 
نام ونام خانوادگی  رشته تخصصی   
       دکتربهنام نیا  متخصص ارتوپدی  
       دکترشبیر افسری  متخصص ارتوپدی 
دکتر قاسم محمدشریفی       متخصص ارتوپدی 
      دکتر طاهری متخصص ارتوپدی 
دکترنسرین  میر  متخصص ارتوپدی 

 

 

گروه تخصصی گوش و حلق و بینی 
نام ونام خانوادگی  رشته تخصصی   
          دکتر فیرو.زه هاشمی  متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
           دکتر پوربرفه ای متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

 

 

گروه تخصصی کودکان 
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی    
دکترپویا استادرحیمی  متخصص کودکان و نوزادان   
دکترافسانه  میرشکاری  متخصص کودکان و نوزادان
دکتر رضایی کهخا متخصص کودکان و نوزادان
دکتر شیردل     متخصص کودکان و نوزادان  
دکتر بهی      متخصص کودکان و نوزادان 
دکتر محمودی متخصص کودکان و نوزادان 

 

گروه فوق تخصصی کودکان 
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی    
                           دکترمجید اکبری زاده  فوق تخصص عفونی کودکان 
                           دکترمریم جودی  فوق تخصص آسم و  آلرژی کودکان
                           دکترمحمدحسن محمدی  فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان 
دکتر مهران حصارکی فوق تخصص نوزادان 
دکتر مسیحی  فوق تخصص قلب کودکان

 

 

 

گروه تخصصی جراح عمومی 
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی   
       دکتریحیی احسان الهی  متخصص جراحی عمومی  
دکترمحمدحسین  صبح خیزی متخصص جراحی عمومی 
دکتر علیرضا ملک زادگان  فوق تخصص توراکس
دکترابراهیمی  متخصص جراحی عمومی 
دکتر نوشی پرمهر  متخصص جراحی عمومی 
دکتر زرگر متخصص جراحی عمومی 
دکتر قاسمی متخصص جراحی عمومی 

 

 

گروه تخصصی جراح مغز و اعصاب 
   نام و نام خانوادگی    رشته تخصصی        
                   دکتررضا روحانی  متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات 
                  دکتر ناصری            متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات 
                  دکترپیمان دانشور متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات 

 

 

 

گروه تخصصی قلب و عروق 
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی 
                   دکترمهدی فرجی      فوق تخصص قلب و عروق 
               دکترمحبوبه شیخ   متخصص قلب و عروق 
                دکتر سعیده راشکی  متخصص قلب و عروق 
                  دکتر مصطفی میری     متخصص قلب و عروق 
           دکترمهدی گلوی  متخصص قلب و عروق 
       دکتر سنچولی  متخصص قلب و عروق 

 

 

گروه تخصصی بیهوشی 
نام و نام خانوادگی   رشته تخصصی 
دکترمحمدایمان آبیلی نژاد متخصص بیهوشی 
دکتر مهدی خسروی  متخصص بیهوشی 
دکتر هادی خسروی  متخصص بیهوشی 
دکتر کامبیزسادگی  متخصص بیهوشی 
دکترزهرا نوری  متخصص بیهوشی 
دکترمهرنگار صفرزائی  متخصص بیهوشی 
دکتر یعقوبی متخصص بیهوشی 

 

 

گروه تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی 
نام و نام خانوادگی        رشته تخصصی 
     دکتر حمیدرضا زهره ای                                      متخصص رادیولوزی و سونوگرافی 
     دکترسیدعلی میرعباسی      متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ، سی تی اسکن ، MRI
             دکترجعفر نوری  متخصص رادیولوژی و سونوگرافی 
            دکتر محمدشیر دلی  متخصص رادیولوزی و سونوگرافی ، سی تی اسکن ،MRI
             دکتر جاهد متخصص رادیولوزی و سونوگرافی 
            دکتر فهیمی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی 
دکتر سلجوقی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
دکتر ملا متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 

گروه تخصصی طب اورژانس 
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی        
دکتر کهن  متخصص طب اورژانس 
دکتر اژدری  متخصص طب اورژانس 
دکتر صباغ زاده  متخصص طب اورژانس 
دکتر محمد خانی متخصص طب اورژانس 
دکتر حیدری  متخصص طب اورژانس 
دکتر بامری  متخصص طب اورژانس 
دکتر ابراهیمیان  متخصص طب اورژانس 

 

گروه تخصصی پاتولوژی 
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی        
دکتر امامی متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه 
دکتر میرشکاری  متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه 
دکتر غفاری  متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه 

 

 

 

طب فیزیکی
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی     
دکتر شروین لشگری  متخصص طب فیزیکی 
دکتر رِِئوفی متخصص طب فیزیکی 

 

 

گروه تخصصی غدد
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی    
دکتر حسین بیگی  متخصص غدد

 

 

گروه روان شناسی
نام و نام خانوادگی  رشته تخصصی
دکتر ایمانخواه دکتری روانشناسی
دکتر سالاری  دکتری روانشناسی

 

 

گروه تخصصی پوست و مو
نام و نام خانوادگی رشته تخصصی
دکتر سیفیان  متخصص پوست و مو 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲