واحدآمار

تعداد بازدید:۱۹۱۱

آمار 

 

فتانه عرب  
سمت :  مسئول آمار 

 

 

شرح وظایف : 

* تعیین و تنظیم آمارروزانه بخشهای بستری .

* تهیه و تنظیم آمار ماهیانه بخش های بستری و سرپائی .

* تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل شاخص های آماری سالیانه .

* پاسخگوئی به سازمانها ی مختلف وواحدهای بیمارستان در مورد آمارهای درخواستی با هماهنگی مسئول مربوطه .

* پاسخگوئی به محققان در زمینه اطلاعات آماری .

* راهنمائی و کمک به کارآموزان رشته مدارک پزشکی .

* انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱