معرفی مدیر داخلی بیمارستان

تعداد بازدید:۲۰۳۹

 

 

 

  سید محمد طباطبایی
سمت :  مدیر داخلی
مدرک :  کارشناس پرستاری
شماره تماس :  داخلی 203

 

شرح وظایف : 

* مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان .

* انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان .

* هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان . 

* هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان ،بخشهای اداری ،مالی ، بالینی ، پزشکی و پیراپزشکی . 

* شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحول اداری ، آموزش ، کمیته های بیمارستانی و غیره . 

* تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن . 

* کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان .

* تطبیق و هماهنگی اموربیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان .

* تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان . 

* نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها . 

* ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی . 

* تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان . 

* ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزلیش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان .

* نظارت برنحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

* شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه .

* مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان .

* ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش .

آخرین ویرایش۱۸ آبان ۱۴۰۱