دفتر بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۱۹۵۳

دفتر بهبود کیفیت 

 ام البنین نصرت پناه  
  سمت :  مسئول بهبود کیفیت 

 

 

شرح وظایف : 

* پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی .

* تدوین خط مشی ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل ها با مشارکت واحدها و بخشها .

* نظارت و پیگیری برای اجرای استانداردها ی مربوط به ایمنی بیمار.

* رسیدگی به شکایات و انجام نظر سنجی دوره ای از بیماران .

* تدوین برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت با مشارکت بخش ها و واحدها .

* نظارت برعملکرد کمیته های بیمارستانی .

* پایش شاخص های برنامه ای و فرایندی و عملکردی .

* ارزیابی عملکرد بیمارستان در اجرای برنامه های مدیریت خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار .

* انجام ارزیابی داخل براساس استانداردهای اعتبار بخشی ملی .

* شناسایی مشکلات و بهبود بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان .

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰