خدمات بخش ها

تعداد بازدید:۲۱۷۷

 

 

 

 

شرح وظایف نیروهای خدماتی : 

* پوشیدن لباس کار مرتب و اتو زده متحدالشکل با سایر خدمات .

* استفاده از وسایل فردی در حین انجام کار .

* استفاده از اتیکت .

* تلاش در حفظ نظم و نظافت بخش و همچنین پاکیزگی کلیه لوازم و تجهیزات بخش .

* آماده کردن تخت ها و تجهیزات آن ( با یا بدون بیمار ) و برانکارد به صورت روزانه ( نظافت و ضد عفونی تخت و تجهیزات آن استفاده از ملحفه مناسب ) .

* شستن سینک به طور روزانه و نظافت ، شستشو و گند زدایی کلیه دستشوئی ها ، توالت ها و حمام در هر شیفت و کنترل ظروف مایع صابون با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی .

* انتقال زباله ها ی غیر عفونی به جایگاه زباله و زباله های عفونی به واحد امحاء .

* شستن سطل زباله بطور روزانه در شیفت شب و وارونه گذاشتن سطل ها جهت خشک شدن آن .

* رعایت تفکیک زباله های عفونی و غیر عفونی و درج مشخصات ، تاریخ ، شیفت و بخش برروی پاکتهای زباله .

* شستشو و ضد عفونی ابزار پانسمان با نظارت سرپرستار و ارسال ستها به CSR بلافاصله بعد از استفاده .

* انتقال نمونه های آزمایش خون ، ادرار و ... به آزمایشگاه و انتقال پرونده بیماران طبق نظر پرستار بخش .

* واشینگ بخش هفته ای یکبار.

* نظافت کلیه اتاق های بخش ، راهرو ، استیشن پرستاری و کلیه قسمت های بخش در هر شیفت .

* انجام مراقبت از جسد طبق موازین شرعی و آموزش های ارائه شده .

* انجام امور مرتبط با بیمار .

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۰