تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۲۱۷۵

 

 

مهندس بتول ارجونی  
سمت :  مسئول تجهیزات پزشکی 

 

شرح وظایف : 

* تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف و بازنگری آن به صورت سالانه

* انجام بازدیدهای دوره ای و PM  تجهیزات پزشکی به صورت مداوم

* انجام تعمیرات و عیب یابی تجهیزات پزشکی در داخل واحد ونیز بخشهای درمانی

* انجام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی High Risk به صورت سالانه یا شش ماهه

* انجام جنرال سرویس وکالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

* نیاز سنجی تجهیزات پزشکی ، کارشناسی خرید ونیز انجام فرایند خرید طبق آیین نامه ها ودستورالعملهای اختصاصی

* اسقاط سازی تجهیزات پزشکی بر اساس دستورالعملهای موجود

* جابجایی تجهیزات پزشکی بین بخشهای مختلف

* عقد قرار داد PM ونگهداری تجهیزات پزشکی با شرکتها

* برنامه ریزی جهت آموزش کاربری و نگهداری تجهیزات به کاربران

* انجام امور اداری شامل ورود اطلاعات مکاتبات اداری ،  ورود اطلاعات تعمیرات داخلی و خارجی (سوابق تعمیرات)  ،  ورود اطلاعات شناسنامه تجهیزات و نیزشناسنامه کالیبراسیون جهت برنامه ریزیهای آینده

* مکاتبات اداری با اداره کل درمان ، اداره کل تجهیزات ، دانشگاه وشرکتها

* بررسی وضعیت عملکرد شرکتها وحضورپرسنل مهندسی پزشکی در بخشها هنگام انجام تعمیرات و کالیبراسیون و PM توسط شرکتها ونظارت بر صحت عملکرد آنها

* تهیه ونگهداری قطعات یدکی ولوازم و وسایل لازم جهت تعمیرات در واحد مهندسی پزشکی

* انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱