کارگزینی

تعداد بازدید:۱۴۶۳
 لیلا شهریاری             کارگزین 
حمید تاجدار            کارگزین

 

 

شرح وظایف : 

* بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح ارزشیابی .

* پیش بینی و تهیه احتیاجات پرسنل .

* پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان ( استخدامی ، جدیدالورود طرح لایحه و پیام آوران بهداشت ) .

* شرکت در کمیته ها و جلسات مدیریت کارکنان ، اعتباربخشی ، حاکمیت بالینی .

* پاراف کلیه نامه ها و احکام مربوط به پرسنل از قبیل شروع به کار ، پایان کار ، غیبت ها ، تشویقی ها و ...

* معرفی افراد به گزینش کارکنان .

* رسیدگی به دوره های آموزشی پرسنل بخش و تنظیم فرمهای توسعه فردی پیگیری آموزش درخواستی .

* انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی و ارجاع رضایت کاری سالیانه پرسنل .

* نظارت برسیستم حضور و غیاب و تاخیر ورود و خروج و غیبت پرسنل .

* مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربوطه .

* انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان .

* انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند .

* انجام امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و تکمیل فرم های تمدید قرارداد.

* انجام سایر امور ارجاعی .

 

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۱