سوپروایزرآموزشی

تعداد بازدید:۲۲۲۴
خانم اشرف میرعرب
    سمت :  سوپروایزر آموزشی

 

 

شرح وظایف : 

* تعیین اهداف آموزشی .

* تعیین نیازهای آموزشی .

* تشکیل کمیته آموزشی ، پژوهشی .پرستاری .

* اجرای برنامه های آموزشی .

* همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت ، در امر آموزش .

* هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط .

* همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی .

* ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس * پمفلت و ....) 

* کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها.

* پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان .

* ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده .

* اولویت بندی نیازهای آموزشی .

* تهیه و تنظیم ابزلر مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط .

* تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی .

* هماهنگی ، همکاری و مشارکت  جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع پزشکی واحد ذیربط .

* پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان ، در فعالیت های آموزشی و پژوهشی .

* کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف ) در برنامه آموزشی بر اساس سرانه آموزش .

* ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو .

* ثبت و گزارش کلیه فعالیتهای آموزشی و نتایج حاصله به مدیر پرستاری .

* همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش .

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱