منشی بخشها

تعداد بازدید:۳۵۸۲

منشی ها 

 

 حسین شیبانی   
 هادی سرحدی   
 حمزه سنچولی   
خانم شهرکی   
خانم ظفر دانش   
خانم عیدوزائی   
خانم حیدری   

 

 

شرح وظایف : 

* کنترل روزانه پرونده از لحاظ تکمیل سربرگ اوراق ، الصاق نوار قلب ، فرم پاتولوژی ، آزمایشات و ....طبق مقررات 

* کنترل کمی پرونده  هنگام ورود بیمار به بخش ( تکمیل بودن آیتمهای برگ پذیرش و سربرگ فرمهای ذیربط ) .

* ثبت اطلاعات بیماران ( بجز اطلاعات دارویی ) در نرم افزار HIS .

* انجام کلیه امور ترخیص پرونده .

* بررسی کمی پرونده بیماران ترخیصی طبق چک لیست ممیزی کنترل اوراق پرونده در هنگام ترخیص .

* تحویل خلاصه پرونده به بیمار در هنگام ترخیص .

* آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و انجام امور ذیربط و تحویل آنها به واحد ترخیص در حسابداری .

* تکمیل  پرونده بیماران فوتی ، کنترل جواز دفن و یا برگه پزشک قانونی و ارجاع به واحد ذیربط .

* رسیدگی به مشکلات بیماران و خانواده وی در امور پذیرش و ترخیص .

 

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱