ترخیص

تعداد بازدید:۱۰۴۰

 

شرح وظایف : 

 

* کنترل پرونده از نظر نماینده اسناد .

* کنترل پرونده از نظر مهر و امضاء مربوطه .

* کنترل پرونده قبل از ترخیص و محاسبه توسط کاربران .

* تسویه حساب و صدور فیش پرداختی و برگ خروج .

* کنترل پرونده بعد از ترخیص و بازبینی مجدد پرونده جهت کاهش خطا .

* تهیه لیست پرونده های ترخیص شده بیماران .

* توجه کامل به مستندات و دستورالعملهای سیستم مدیریت کیفیت .

* انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .

 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۱