واحد آموزش

تعداد بازدید:۱۲۱۶

 

  •  قوانین و مقررات آموزشی دانشجویان
  •  
  •  
  • معرفی پرسنل آموزش :
    •  محسن حیدری : (مسئول بخش و کارشناس آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی )
    •  خانم  مطیعی : ( مسئول آموزش بالینی دانشکده پزشکی)     
آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰