روابط عمومی

تعداد بازدید:۲۷۶۰

روابط عمومی و پیگیری امور بیماران 

 

"بابک شهرکی مقدم "

سمت : مسئول روابط عمومی و پیگیری امور بیماران

                   

                                             م

 

 

شرح وظایف : 

* هماهنگی و برگزاری مراسم در مناسبتها ی مختلف .

* تهیه عکس و فیلم از برنامه های مختلف بیمارستان و ارائه گزارش عملکرد .

* هماهنگی و تایید نشریه های داخلی بیمارستان .

* اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان واحد .

* اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان .

* نظارت بر غنی سازی و بروز رسانی مطالب علمی در زیر سایت واحد مربوط .

* هماهنگی با روابط عمومی مرکز برای گرفتن مجوز ، مصاحبه یا تهیه خبر توسط خبرنگار از محیط های بهداشتی ، درمانی ، آموزشی پژوهشی ، ذانشجویی ، غذا و دارو و ...

* هنمکاری و راهنمایی خبرنگاران رسانه ها برابر فرآیند.

* پیگیری در تسریع پاسخگویی به شکوائیه های مردمی .

* مشارکت فعال در اجرای مراسم های مذهبی ، فرهنگی ، راهپیمایی ها و ...

* تهیه عکس ، فیلم ، خبر.

* تدوین و اجرای طرح جامع تبلیغات برای فضاسازی فرهنگی ، تبلیغی در ساختمانها و محوطه ها .

* اجرای امور محول از سوی مدیریت روابط عمومی دانشگاه  .

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰