نگهبانی

تعداد بازدید:۲۱۹۷

نگهبانی 

 

افشین بزی   
سمت :  مسئول نگهبانان 

 

شرح وظایف : 

* حضور مستمر و به موقع و بدون تاخیر و غیبت در محل کار .

* رعایت مقررات و ضوابط  محل نگهبانی .

* رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی در محیط و در محل کار .

* حفظ و نگهداری اموال تحویلی .

* در برخورد با مقامات مسئول و سلسله مراتب رعایت احترام را نماید .

* نظارت و کنترل دقیق بر رفت و آمد مراجعین اعم از کارمندان و غیره .

* از ترک پست محل نگهبانی خودداری نماید .

* برخورد حسنه با مراجعین و تلاش در جهت راهنمائی صحیح آنان داشته باشد .

* جلوگیری از تجمع افراد متفرقه در محل نگهبانی .

* انجام کلیه ماموریتهای ارجاعی از طریق مسئول مافوق .

* منطقه و محدوده خود را دانسته و مراقبت دائمی نماید .

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰