رادیولوژی وسونوگرافی وMRI

تعداد بازدید:۳۱۲۰

 

 

خانم سارانی   
سمت : مسئول رادیولوژی و سونوگرافی و MRI

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف : 

* انجام گرافی های عادی ، تخصصی و ماموگرافی .

* آشنایی با داروهای تخصصی و فوق تخصصی مورد استفاده در رادیولوژی و آگاهی از عوارضات جانبی آنها با همکاری متخصصین رادیولوژی .

* آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکس برداری امکان پذیر باشد .

* ارائه دستورات و آمادگی قبلی لازم برای بیماران برحسب نوع گرافی های درخواستی با هماهنگی متخصصین رادیولوژی .

* دقت در انجام گرافی های بعمل آمده به منظور گرفتن کلیشه هایی با کیفیت مطلوب .

* انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکارانداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عواملی که جهت رادیوگرافی یا فلورسکوپی مورد نظر بیمار بعمل می آید .

* شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف مربوطه .

* بررسی و کنترل قسمت های مختلف دستگاههای رادیولوژی و رادیوگرافی و اعلام موارد و نقص دستگاههای مورد بحث به مافوق .

* تهیه و تنظیم آمار روزانه ، هفتگی و ماهانه .

* مطالعه پرونده بیمار یا پرسش حضوری .

* مشاوره با کارشناس رادیولوژیست .

* تهیه داروهای مورد نیاز برای ظهور و ثبوت فیلم .

* تهیه فیلم های مورد نیاز در سایز های مختلف .

 

آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰