معرفی رییس بیمارستان

تعداد بازدید:۳۳۹۶

معرفی رییس بیمارستان

 

 دکتر مهدی خسروی
سمت :  مدیر عامل بیمارستان 
مدرک تحصیلی : متخصص بیهوشی
شماره تماس :  داخلی 204

 

شرح وظایف : 

* نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیات امناء .

* هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی ، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان .

* پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها .

* انتصاب  و عزل کارکنان .

* سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها .

* ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی ، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف

* مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات .

* مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد .

* نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات بیمارستان .

* بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی .

* نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه .

* اقدام لازم در مورد استخدام ، اخراج ، تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه .

* انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان .

* پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد .

* شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق .

 

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۲