برنامه کلینیک

تعداد بازدید:۲۱۱۳

 

 

 

 

برنامه کلینیک17 مهرماه
داخلی  دکتر صوفی
روانشناسی دکتر سالاری
قلب و عروق  دکتر فرجی
عفونی  دکتر پور معصومی
زنان و زایمان  دکتر سرگلزایی
اطفال  دکتر جودی 
اعصاب و روان  دکتر نوری
چشم  دکتر عیسی شیر دل
 داخلی مغز و اعصاب  دکتر افروزیان
   ارتوپدی دکتر طاهری

 

 

برنامه کلینیک 18 مهر ماه
 داخلی  دکتر شرفی
 روانشناسی  دکتر ایمان خواه
 قلب و عروق  دکتر فرجی
 عفونی  دکتر پور معصومی
 زنان و زایمان  دکتر کاوه
 اطفال  دکتر محمدی - دکتر میرشکاری
 طب سنتی دکتر حقیقی
 چشم دکتر عیسی شیردل
 جراحی عمومی دکتر احسان الهی

 

 

برنامه کلینیک 19 مهر ماه
داخلی  دکتر صوفی
روانشناسی دکتر سالاری
قلب و عروق  دکتر میری
عفونی  دکتر پور معصومی
زنان و زایمان  دکتر آبکار
اطفال  دکتر محمودی
گوش و حلق وبینی (ENT) دکتر هاشمی
جراحی عمومی دکتر احسان الهی 
 ارتوپدی دکتر طاهری
 چشم دکترحسن شیردل
 داخلی مغز واعصاب  دکتر افروزیان 
 پوست و مو دکتر سیفیان

 

 

برنامه کلینیک 20 مهر ماه 
داخلی  دکتر شیبک
روانشناسی دکتر ایمان خواه
قلب و عروق  دکتر میری
عفونی  دکتر پور معصومی
زنان و زایمان  دکتر مجاهد
اطفال   دکتر حصارکی - دکتر بهی
 جراحی عمومی دکتر احسان الهی
گوش و حلق وبینی (ENT) دکتر پور برفه ای
کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) دکتر مرادی
 طب فیزیکی دکتر رئوفی
 پوست و مو دکتر سیفیان

 

 

برنامه کلینیک 12 شهریور
 داخلی  دکتر اصلی
 روانشناسی دکتر ایمان خواه
 قلب و عروق  دکتر فرجی
 عفونی  دکتر پورمعصومی
 زنان و زایمان  دکتر سرگلزائی
 اطفال  دکتر اکبری زاده - دکتر استادرحیمی
گوش و حلق و بینی (ENT) دکتر پور برفه ای
طب فیزیک دکتر لشگری
ارتوپد دکتر طاهری
طب سنتی دکتر حقیقی

 

 

برنامه کلینیک 13 شهریور
داخلی  دکتر شرفی
عفونی  دکتر پورمعصومی
زنان و زایمان  دکتر بهی
اطفال  دکتر جودی
قلب و عروق  دکتر میری
روانشناسی  دکتر سالاری
مغز و اعصاب (نورولوژی) دکتر جامه بزرگی
اعصاب و روان  دکتر نوری

 

برنامه کلینیک 14شهریور
داخلی دکتر عالی
اطفال دکتر محمدی _ دکتر میرشکاری
قلب و عروق  دکتر میری
روانشناسی  دکترایمان خواه
عفونی  دکتر پورمعصومی
زنان و زایمان  دکتر بهی
پوست و مو  دکتر سیفیان 
طب سنتی  دکتر حقیقی
گوش و حلق وبینی (ENT) دکتر پور برفه ای
جراحی عمومی دکتر احسان الهی 
چشم دکتر شرفی

 

برنامه کلینیک 16 شهریور
داخلی  دکتر عالی
اطفال  دکتر حصارکی _ دکتر بهی
قلب و عروق  دکتر میری
روانشناسی  دکتر ایمان خواه
گوش و حلق وبینی (ENT) دکتر پور برفه ای
عفونی  دکتر پور معصومی
زنان و زایمان  دکتر آبکار
جراحی عمومی دکتر احسان الهی 
کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) دکتر مرادی
ارتوپد دکتر طاهری

 

 
   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ز

 

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲