سوپروایزرکنترل عفونت

تعداد بازدید:۲۴۹۵

 

 

خانم بهشته میر  
سمت :  سوپروایزر کنترل عفونت 

 

شرح وظایف : 

 

* شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش .

* ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان .

* بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور .

* شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی .

* نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود .

* تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت .

* بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی .

* همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی .

* نیاز سنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت .

* همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی .

* شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار میشود .

* آموزش و توجیه سرپرستاران بخشها و سوپروایزر آزمایشگاه برای گزارش موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی به تیم کنترل عفونت .

* همکاری و مشارکت با کارشناس بهداشت محیط و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و شهرستان برای انجام بازدیدهای نظارتی و ارزیابی .

* همکاری و هماهنگی با سایر کمیته های بیمارستانی در زمینه اهداف مشترک .

* ارائه نظرات مشورتی و کارشناسی مربوط به بهداشت .

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ خرداد ۱۴۰۱