تغذیه ورژیم درمانی

تعداد بازدید:۳۴۵۷

تغذیه و رژیم درمانی 

                                                                          

 

                                                                  "ام البنین ابراهیمی "

                                                                    مسئول  تغذیه 

شرح وظایف مسئول تغذیه : 

* تهیه وتدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان ( شامل خرید موادغذایی ، انبارسازی ، آماده سازی ، طبخ ، نگهداری و توزیع غذاو.....)

* همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت کارکنان بخش تغذیه .

* تهیه و تدوین متون آموزش تغذیه جهت بیماران .

* مدیریت و سرپرستی ، نظارت وارزیابی فعالیت های کارشناس تغذیه بیمارستان و کارکنان بخش تغذیه و تقسیم وظایف پرسنل تحت سرپرستی .

* بررسی گزارشات و آمار بخش تغذیه و ارسال باز خورد های دوره ای ( ارائه گزارش ، روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان دانشگاه .

* اجرای استانداردهای اعتبار بخشی بخش تغذیه در بیمارستان .

* اصلاح ساختار فیزیکی آشپزخانه و تطبیق آن با شرایط بهداشتی در همکاری با مسئول بهداشت محیط نظارت بر استقرار مراحل مرتبط .

* برآورد و اعلام نیروی انسانی مورد نیاز بخش تغذیه منطبق با آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها به مقام مافوق ( چینش نیرو در راستای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان ها ) .

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه :

* نگهداری و به روز رسانی و اجرای دستورالعمل ها ، پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه .

* هماهنگی و همکاری منظم با تیم درمانی ( پزشکان و پیراپزشکان ) در برنامه ریزی درمان بیماران .

* کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره تغذیه .

* برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه ای برای پرسنل بیمارستان ( پزشکان پرستاران و...) با هماهنگی کارشناس .

* نظارت بر تشکیل فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران بستری .

* برنامه ریزی تغذیه ای و تنظیم رژیم غذایی منحصر به فرد بیمار واجد شرایط .

* نظر سنجی رضایتمندی بیماران بستری و سر پایی از خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بیمارستان .

* نظارت بر غذای بیماران از نظر مطابقت با رژیم غذایی تجویز شده .

* نظارت بر نحوه تهیه محلول های گاواژ و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران .

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰