مسئول امور اداری

تعداد بازدید:۳۳۴۱
آقای حسن صابر  
سمت :  مسئول امور اداری 

 

 

شرح وظایف:

* نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .

* صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

* سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .

* تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

* صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .

* شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

* انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

* تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تائید آن .

* انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع با همکاری واحد
کارگزینی .

* تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .

* برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی

* اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

* پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

* اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

* تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

* نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان

* نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه

* همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی

* نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه

* نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان

* انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۰