بایگانی پرسنلی

تعداد بازدید:۱۵۴۹

 

 

خانم زینب نوری   
سمت :  مسئول بایگانی 

 

شرح وظایف : 

 

* تشکیل پرونده جدید جهت پرسنل جدیدالورود .

* تحویل پرونده های مخدومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق .

* حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی .

* تهیه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقام مافوق .

* اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان .

* تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت ارائه به مقام مافوق .

* برگ شماری و لاک و مهر کردن پرونده هایی که به سایر واحدهای تابعه دانشگاه ارسال می گردد و پیگیری وصول پرونده .

* بایگانی ارزشیابی سالیانه کارکنان در پرونده های مربوط .

* انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق .

 

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۰