روابط عمومی

مسئول روابط عمومی ورسیدگی به شکایات

مدرک:کارشناس روابط عمومی وافکار سنجی

بابک شهرکی مقدم

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۵۱۰