تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

 

مسئول تجهیزات پزشکی: آقای مهندس مهدی میری

 1. تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف و بازنگری آن به صورت سالانه

 2. انجام بازدیدهای دوره ای و PM  تجهیزات پزشکی به صورت مداوم

 3. انجام تعمیرات و عیب یابی تجهیزات پزشکی در داخل واحد ونیز بخشهای درمانی

 4. انجام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی High Risk به صورت سالانه یا شش ماهه

 5. انجام جنرال سرویس وکالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

 6. نیاز سنجی تجهیزات پزشکی ، کارشناسی خرید ونیز انجام فرایند خرید طبق آیین نامه ها ودستورالعملهای اختصاصی

 7. اسقاط سازی تجهیزات پزشکی بر اساس دستورالعملهای موجود

 8. جابجایی تجهیزات پزشکی بین بخشهای مختلف

 9. عقد قرار داد PM ونگهداری تجهیزات پزشکی با شرکتها

 10. برنامه ریزی جهت آموزش کاربری و نگهداری تجهیزات به کاربران

 11. انجام امور اداری شامل ورود اطلاعات مکاتبات اداری ،  ورود اطلاعات تعمیرات داخلی و خارجی (سوابق تعمیرات)  ،  ورود اطلاعات شناسنامه تجهیزات و نیزشناسنامه کالیبراسیون جهت برنامه ریزیهای آینده

 12. مکاتبات اداری با اداره کل درمان ، اداره کل تجهیزات ، دانشگاه وشرکتها

 13. بررسی وضعیت عملکرد شرکتها وحضورپرسنل مهندسی پزشکی در بخشها هنگام انجام تعمیرات و کالیبراسیون و PM توسط شرکتها ونظارت بر صحت عملکرد آنها

 14. تهیه ونگهداری قطعات یدکی ولوازم و وسایل لازم جهت تعمیرات در واحد مهندسی پزشکی

 15. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

   

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۱۲۶